A jeni i njohur për ofrimin e mençurisë hyjnore? Reputacioni i mirë i Jozefit bazohej fort në veprën e Perëndisë brenda dhe nëpërmjet tij, pavarësisht nga sfida ose rrethanat me të cilat përballej. Nëpërmjet vështirësive të jetës, ai mësoi të dëgjonte Frymën e Perëndisë, të njohë zërin e Tij dhe të japë besnikërisht urtësinë e Perëndisë.

Pyetje

  1. Sa kohë shpenzoni duke reflektuar mbi jetën në dritën e asaj se kush është Perëndia dhe çfarë mëson Fjala e Tij?
  2. Çfarë urtësie mësuat në jetën tuaj që kur u bëtë udhëheqës i krishterë? Si e përdorni atë mençuri në jetën e përditshme?

Vargu biblik
“Goja e të drejtëve nxjerr urtësi dhe gjuhët e tyre flasin atë që është e drejtë”. (Psalmi 37:30)

Lutja:

Zot, dituria vjen nga Ti, këtë unë e di dhe Ti u jep dituri atyre që e dëshirojnë. Unë dua të jem një person me mençuri, i cili ecën me perspektivën Tënde dhe mund t’i ndihmojë të tjerët të kuptojnë mençurinë Tënde. E di që gjithçka që thua është e vërtetë. Më ndihmo të dëgjoj dhe njoh zërin Tënd, të kuptoj rrugët e Tua dhe t’ua përcjell urtësinë Tënde të tjerëve. Unë lutem në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera