Aktivitete

“FOKUSI” gjithashtu ofron ndihmë praktike. Një element i rëndësishëm i besimit të krishterë është shërbimin (dhjakonia), që ka të bëjë me mëshirën dhe drejtësinë.

Ka shumë nevojë, si brenda ashtu edhe jashtë kishave në fusha të ndryshme. “FOKUSI” siguron ndihmë ose koordinon ndihme përmes organizatave partnere, siç është banka e ushqimit (Foodbank).

Përveç kësaj, kurset organizohen në fusha të ndryshme si:

  • higjiena,
  • informacioni mjekësor,
  • aftësi biznesi;
  • edukim në lidhje me varësinë;
  • materialet e shkrim-leximit;
  • etj.