Çfarë festojnë të krishterët në Krishtlindje?

Gjatë këtyre ditëve mund të shihni shumë dekorime, pemë krishtlindjesh, baballarë të Krishtlindjeve, etj. Por çfarë saktësisht festojnë të krishterët në Krishtlindje?

Lindja e Jezusit

Fillimisht është festimi i lindjes së Jezusit më shumë se 2000 vjet më parë. Ardhja e Jezusit ka ndryshuar botën. Ne numërojmë vitet para Krishtit dhe Krishtit: Para Krishtit dhe Anno Domini: viti i Zotit.

Ardhja e tij e parathënë

Shumë kohë përpara lindjes së Jezusit – rreth 700 para Krishtit – profeti Isaia shkruan tashmë për ardhjen e Jezusit si Shpëtimtar i botës. Isaia 9: 2; 9: 6 thotë: «Njerëzit që ecin në errësirë kanë parë një dritë të madhe; mbi ata që jetojnë në tokën e errësirës së thellë një dritë ka lindur […] Sepse për ne një fëmijë lind, për ne një djalë na jepet dhe qeveria do të jetë mbi supet e Tij. Dhe Ai do të quhet Këshilltar i Mrekullueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Atë i Përjetshëm, Princ i Paqes.

Jezusi është Zoti

Jezusi nuk është vetëm një person i veçantë, Ai është Zoti, i cili u bë njeri. Tek Gjoni 1: 1 dhe Gjoni 1:14 ne lexojmë: “Në fillim ishte Fjala, dhe Fjala ishte me Perëndinë, dhe Fjala ishte Perëndi […] Fjala u bë mish dhe banoi në mes nesh. Ne e kemi parë lavdinë e Tij, lavdinë e Birit të vetëmlindur, i cili erdhi nga Ati, plot hir dhe të vërtetë.

Zoti u bë njeri

Është fantastike që Zoti i Plotfuqishëm ishte i gatshëm të përulte Vetveten dhe në Jezu Krishtin u bë një qenie njerëzore që mbante pagën e mëkatit dhe pikëllimit tonë. Tek Filipianëve 2: 5-11 Pali këndon një këngë adhurimi dhe thotë: «Krishti Jezus, i cili, duke qenë në natyrë Perëndi, nuk e konsideroi barazinë me Perëndinë diçka që do të përdorej në dobi të Tij; përkundrazi, Ai nuk e bëri Veten asgjë duke marrë natyrën e një shërbëtori, i bërë në ngjashmëri njerëzore. Dhe duke u gjetur në dukje si njeri, Ai e përul veten duke u bërë i bindur deri në vdekje – madje edhe vdekjen në kryq! Prandaj, Zoti e lartësoi Atë në vendin më të lartë dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit çdo gju të përkulet, në qiell, në tokë dhe nën tokë, dhe çdo gjuhë të pranojë që Jezu Krishti është Zot , për lavdinë e Perëndisë Atë. “

Ne mund të qëndrojmë për Perëndinë në Jezusin

Si qenie njerëzore, ne nuk mund të ngjitemi te Zoti. Ne nuk jemi të pranueshëm për Perëndinë në veten tonë. Ne kemi mëkatuar dhe nuk mund të qëndrojmë para një Perëndie të shenjtë, por Zoti Jezus Krisht erdhi tek ne. Jezusi hapi krahët e Tij dhe na ftoi: “Ejani tek unë, të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap pushim” (Mateu 11:28). Kjo ftesë qëndron edhe sot. Bibla thotë: “Të gjithë atyre që e pranuan, atyre që besuan në emrin e Tij, Ai u dha të drejtën të bëheshin fëmijë të Perëndisë” (Gjoni 1:12).

Një dhuratë e mrekullueshme e Krishtlindjeve

Ju mund të thoni: Jezusi është dhurata më e mrekullueshme që Zoti i ka dhënë ndonjëherë njerëzimit. Romakëve 6:23 thuhet kështu: “Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin tonë.” Le të festojmë këtë dhuratë të mrekullueshme. Dhe mos harroni ta pranoni këtë dhuratë në jetën tuaj: ‘Jezus, faleminderit që erdhe në tokë për të më liruar nga mëkati dhe për të rivendosur marrëdhënien me Perëndinë, Atin’.
Në ungjillin e Lukës, kapitulli 2, ju mund të lexoni historinë e mrekullueshme të Krishtlindjes në shumë detaje. Kjo është ajo që ne festojmë!

Copyright @ Fjalebiblike.net

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera