A mund t’i besojmë asaj që thotë Bibla për Jezusin?

Po, fotografia e Jezusit që na është dhënë në Shkrimet e Shenjta, është e besueshme. Bibla është frymëzuar nga Fryma e Shenjtë: “I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për mësimin, qortimin, ndreqjen dhe stërvitjen në drejtësi” (2 Timoteut 3:16). Fryma e Shenjtë kurrë nuk do t’i frymëzonte njerëzit të shkruanin gjëra që janë të pavërteta ose jo në përputhje me atë që ndodhi në të vërtetë. Jezusi i referohet Frymës së Shenjtë si ‘Fryma e së Vërtetës’ (Gjoni 16:13).

 

Tregime të ndryshme për jetën dhe shërbesën e Jezusit

Ekzistojnë katër tregime të ndryshme për jetën dhe shërbesën e Jezusit në Bibël: ungjijtë e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit. Të katër këto llogari janë shkruar nga një kënd paksa i ndryshëm. Kjo ndodh sepse autorët ishin njerëz me personalitete dhe interesa të ndryshme. Për më tepër, ata shkruan për audienca të ndryshme. Për shembull, Mateu shkroi për hebrenjtë që kishin pranuar Jezusin si Shpëtimtarin e tyre, ndërsa auditori i Markut ishin të krishterët nga popujt jo-hebrenj.

Të katër Ungjijtë kanë dallimet e tyre dhe së bashku ata bëjnë një figurë të Jezusit që na mëson se ai është Shpëtimtari i premtuar përmes të cilit ne mund të pajtohemi me Perëndinë. Në Ungjillin e Mateut ne gjejmë shumë mësime nga Jezusi, shpesh duke zmadhuar tekstet e Dhiatës së Vjetër dhe duke shpjeguar kuptimin e tyre të vërtetë. Ungjilli i Markut është shumë më i shkurtër dhe përmban më shumë tregime për mrekullitë. Kështu, Marku tregon autoritetin e Jezusit mbi demonët, sëmundjet dhe vdekjen; Ai me të vërtetë është Biri i Perëndisë. Ungjilli i Lukës u shkrua nga Luka që ishte mjek. Tregimi i tij është më i gjati nga të gjithë Ungjijtë. Në qendër të Lukës është se Jezusi erdhi për të kërkuar dhe shpëtuar të humburit. Ungjilli i Gjonit është më i dalluari në krahasim me tre të tjerët. Ai thekson se Jezusi ishte Ai i dërguar në botë nga Zoti. Karakteristike është theksimi i Gjonit në jetën e përjetshme, e cila gjendet vetëm nëpërmjet besimit në Krishtin.

 

Llogaritë janë të besueshme

Tregimet e jetës së Jezusit janë të besueshme sepse të gjitha u shkruan brenda disa dekadave pasi ndodhën ngjarjet. Ato u shkruan nga njerëz që kishin qenë afër Jezusit ose që ishin informuar nga njerëz që kishin qenë afër Jezusit. Për shembull, Ungjilli i Gjonit u shkrua nga Gjoni i cili ishte një nga 12 dishepujt dhe madje i përkiste rrethit të brendshëm të tre dishepujve që shoqëruan Jezusin në raste të veçanta. Luka ndoshta nuk ishte dëshmitar okular i shërbesës së Jezusit, por deklaron në fillim të Ungjillit të tij se ai ka shkruar një tregim sipas asaj që iu dha nga dëshmitarët okularë. Ka shumë mundësi që një nga informueset e tij të ishte Maria, nëna e Jezusit, sepse ne lexuam për Marinë “që i ruante këto gjëra në zemrën e saj” (Luka 2:51). Marku nuk ishte as dëshmitar okular i drejtpërdrejtë, por sipas të gjitha gjasave i informuar nga Pjetri, i cili ishte një nga dishepujt më të afërt të Jezusit së bashku me autorin e Ungjillit të Gjonit. Mjaft interesante, Ungjilli i Markut shkruan me ndershmëri për dobësitë e Pjetrit (Marku 8: 31-33, 9: 5,6; 14: 66-72). Dhe Ungjilli i Mateut u shkrua nga Mateu, një ish taksambledhës i cili u bë një nga dymbëdhjetë dishepujt.

 

Fryma e Shenjtë frymëzoi autorët

Mund të konkludojmë se Fryma e Shenjtë frymëzoi katër autorët që të shkruajnë tregime që plotësojnë njëra -tjetrën dhe të bëjnë një figurë të Jezusit që është e besueshme. Për më tepër, mund të jemi të sigurt se të gjitha rrëfimet bazohen në informacione nga njerëz që kishin qenë pranë Jezusit: Mateu ishte një nga dishepujt, Marku e mori informacionin e tij nga Pjetri, i cili kishte qenë një nga tre dishepujt më intim, Luka ishte informuar nga dëshmitarët okularë, me shumë mundësi duke përfshirë nënën e Jezusit, dhe Gjoni ishte një nga dishepujt më intim gjithashtu.

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.net 

 

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera