Liderët efektivë kanë një vizion të qartë dhe e dinë se çfarë duan të arrijnë. Vizioni gjithëpërfshirës ofron drejtim, nënvizon vendimmarrjen dhe u jep kuptim detyrave të zakonshme ose të vështira. Vizioni i Jezusit nënvizoi marrëdhënien e Tij intime me Atin e Tij dhe rezultoi në bindje të pamohueshme, ndërsa Ai jetoi në dritën e mbretërisë së Perëndisë.

Pyetje

  1. Si do ta përshkruanit vizionin tuaj për jetën dhe shërbesën? Çfarë roli luan Perëndia në atë vizion?
  2. Nëse duhet të ndryshoni diçka në këtë vizion, cili do të ishte ai?

Vargu biblik

Lum ai popull që njeh britmën e gëzimit, o Zot, sepse ai do të ecë në dritën e fytyrës sate. (Psalmi 89:15)

Lutja

Zot, të lavdëroj TY, Krijuesin, Dhuruesin dhe Mbajtësin e jetës, që më ndriçon sytë. Më jep vizionin Tënd për botën dhe për jetën time që të mund të eci në dritën e pranisë Tënde. Më lër të të perceptoj në punën rreth meje, në mënyrë që të mund të bashkohem me Ty në vendosjen e mbretërisë Tënde sot. Unë lutem në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera