Pse është e rëndësishme të kesh frikë nga Zoti?

Të kesh frikë nga Zoti do të thotë të kesh respekt për Të dhe t’i bindesh Atij. Do të thotë që ju e pranoni Atë që është Krijuesi juaj dhe kështu keni të drejtë të jeni Zoti juaj. Do të thotë që ju veproni nga respekti ndaj Tij.

 

Frika nga Zoti në Dhiatën e Vjetër

Në Dhiatën e Vjetër, bëhet një lidhje e qartë midis frikës nga Zoti dhe zbatimit të urdhërimeve të Tij dhe shërbimit ndaj Tij: “Dhe tani, Izrael, çfarë kërkon Zoti nga ty, përveç frikës nga Zoti, Perëndia yt, për të ecur në të gjitha gjërat e Tij mënyra, për t’a dashur atë, për t’i shërbyer Zotit, Perëndisë tuaj, me gjithë zemrën tuaj dhe me gjithë shpirtin tuaj ”(Ligji i Përtërirë 10:12). Shih gjithashtu Ligji i Përtërirë 4:10 dhe Ligji i Përtërirë 6: 2.

 

Frika nga Zoti në Dhiatën e Re

Në Dhiatën e Re, ‘të kesh frikë nga Zoti’ shfaqet edhe disa herë.

  • Në 2 Korintasve 7:1, thuhet: “Meqë i kemi këto premtime, të dashur, le të pastrohemi nga çdo ndotje e trupit dhe e shpirtit, duke e përfunduar shenjtërinë në frikën e Perëndisë”. Këtu frika nga Zoti lidhet me shenjtërinë. Të kesh frikë nga Zoti do të thotë që ti të jesh në përputhje me vullnetin e Tij dhe të ruhesh nga mëkatet e rënda. Ajo i jep drejtim jetës tuaj. Mund të çojë në shpëtim, siç ishte rasti me Noeun, i cili në frikën e nderuar të Perëndisë ndërtoi arkën (Hebrenjve 11: 7). Ky pasazh na sjell në temën e mëposhtme lidhur me frikën nga Zoti: gjykimi.
  • Tek Luka 23:40 njëri hajdut e qortoi tjetrin, duke thënë: “A nuk i frikësoheni Perëndisë, pasi jeni nën të njëjtën dënim dënimi?” Këta dy burra po vdisnin, ata së shpejti do të dilnin para Zotit në gjykim dhe të dy ishin nën dënimin e dënimit. Zoti ka të drejtë të gjykojë. Por siç e dimë, Jezusi i ofroi hajdut hirit dhe ai u shpëtua nga dënimi.
  • Në Zbulesën 14:7 frika nga Zoti lidhet përsëri me gjykimin: “Dhe ai tha me zë të lartë:‘ Kini frikë Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ka ardhur ora e gjykimit të Tij dhe adhuroni atë që krijoi qiellin dhe tokën, deti dhe burimet e ujit. “

Pra, çfarë do të ndodhë me ne nëse nuk kemi frikë nga Zoti? Ai ka të drejtë të n’a gjykojë. Mos e kundërshtoni Atë, por pranojeni Atë si Krijuesin, Shpëtimtarin dhe Zotin tuaj. Jepi jetën tënde Atij, jetoje atë nga nderimi ndaj Tij dhe shpëtohu nga dënimi.

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.net

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera