Jeta e Pjetrit na kujton se edhe dishepulli më i përkushtuar mund të keqkuptojë qëllimin dhe planin e Perëndisë, Jezusi përmbush premtimin e Tij për të na transformuar ndërsa e ndjekim Atë. Ndonjëherë, entuziazmi i Pjetrit, madje edhe dashuria e tij për Jezusin, e çonin në situata ku e pushtonte krenaria ose frika. Ndërsa Pjetri ia dorëzoi me përulësi të njëjtat tipare të karakterit udhëheqjes së Jezusit, Pjetri u transformua dhe ndikimi i tij u shumëfishua.

 

Pyetjet

  1. Çfarë rritjeje të re në perëndishmëri dëshiron të shohë Perëndia tek ju?
  2. Çfarë ka qenë një pengesë në jetën tuaj për rritjen e mëtejshme shpirtërore?

 

Vargu nga Bibla

Por rrituni, në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Atij i qoftë lavdia, tani dhe përjetë. Amen (2 Pjetri 3:18)

Lutja:

Jezus, Ti më thërret të të ndjek Ty dhe të lë të transformosh jetën time për qëllimet e Tua, ashtu si Ti e transformove Pjetrin. Unë dua të rritem në hirin dhe njohurinë e asaj se kush je, në mënyrë që të mund të jem një udhëheqës i mirë i krishterë. Më shndërro  në një person të përulur dhe besimplotë ndërsa i përgjigjem me përulësi korrigjimit dhe thirrjes Tënde. Unë lutem në emrin Tënd, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera