Cili është karakteri i Zotit?

Njihni dikë duke parë atë që ai bën me jetën e tij, duke e takuar atë dhe duke bërë gjëra së bashku. E njëjta gjë vlen edhe për Perëndinë. Përmes tregimeve të Biblës ne njohim Perëndinë, sepse ato na tregojnë se çfarë bëri Perëndia dhe çfarë është e rëndësishme për Të. Përmes Biblës, por edhe përmes lutjes dhe adhurimit, ju mund të takoni Perëndinë në mënyrë që ajo që dini për Të të mos jetë vetëm njohuri teorike, por një përvojë personale. Kur ia jepni jetën tuaj Atij, Ai ju udhëheq përmes jetës. Ju jeni fëmija i Tij dhe lidheni me Të si Ati juaj qiellor çdo ditë. Kjo është mënyra më e mirë për të njohur karakterin e Zotit.

Zoti është shpirt

Bibla thotë se Perëndia është frymë (Gjoni 4:24). Prandaj njohja e Zotit është më e vështirë sesa njohja e një njeriu tjetër. Zoti e kuptoi këtë dhe kishte një zgjidhje radikale: Ai u bë njeri! Në Jezu Krishtin “e gjithë plotësia e Perëndisë banon në trup” (Kolosianëve 2: 9). Pra, nëse jemi ende në dyshim për karakterin e Perëndisë, mund të shikojmë jetën e Jezusit. Kur e dimë se si është Jezusi, ne e dimë se si është Zoti.

Pra, çfarë lexojmë në Bibël për karakterin e Perëndisë?

Zoti është i besueshëm

Së pari, Zoti është i besueshëm. Nëse e njohim se kush është Zoti, nuk kemi nevojë të kemi frikë se Ai do të jetë ndryshe nesër. “Jezu Krishti është i njëjti dje dhe sot e përgjithmonë” (Hebrenjve 13: 8). Zoti i mban gjithmonë premtimet e Tij. Gjithmonë.

Zoti eshte dashuri

Së dyti, Zoti është dashuri (1 Gjonit 4: 8). Jezusi e bëri atë shumë të qartë. Ai i donte njerëzit që shoqëria i pështynte. Ai përqafoi fëmijët. Ai ftoi taksambledhësit e përbuzur që ta ndiqnin. Ndarja e dashurisë së Zotit me prostitutat ishte më e rëndësishme për Të sesa reputacioni i Tij. Dhe në këtë, Jezusi është mishërimi i përsosur i dashurisë së Atit të Tij. Sepse ishte Perëndia që dha Birin e Tij të vetëm, kështu që kushdo që beson në Të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme (Gjoni 3:16).

Zoti është i drejtë

Së treti, Zoti është i drejtë. “Perëndi i besnikërisë dhe pa mëkat, është i drejtë dhe i drejtë” (Ligji i Përtërirë 32: 4). Ai e do të vërtetën dhe drejtësinë dhe urren gënjeshtrën dhe padrejtësinë. Këtë drejtësi të përsosur e shohim edhe te Jezusi, i cili tha “cili nga ju më dënon për mëkat?” (Gjoni 8:46).

Zoti është i shenjtë

Së katërti, Zoti është i shenjtë. Isaia 6: 3 thotë “I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti i ushtrive; e gjithë toka është plot lavdinë e Tij! ”. Perëndia është i lavdishëm dhe lavdia e Tij e veçon atë nga mëkati; domethënë, Zoti është i shenjtë. Mëkati dhe Zoti nuk mund të shkojnë së bashku. Zoti është gjithçka që është e bukur, mëkati është gjithçka që është e shëmtuar. Meqenëse e njëjta shenjtëri është në Jezusin, Ai quhet “i Shenjti i Perëndisë” (Gjoni 6:69).

Zoti është mëshirues

Së pesti, Zoti është mëshirues. Ekziston një pasazh shumë goditës në të cilin Zoti shpall karakterin e Tij. Zoti i shfaqet Moisiut në mal, dhe gjëja tjetër që lexojmë në Eksodi 34: 6-7 është: “Zoti kaloi para tij dhe shpalli:” Zoti, Zoti, një Perëndi i mëshirshëm dhe i mëshirshëm, i ngadalshëm në zemërim, dhe me bollëk në dashuri dhe besnikëri të patundur, duke mbajtur dashurinë e palëkundur për mijëra, duke falur paudhësinë, shkeljen dhe mëkatin, por që nuk do t’i pastrojë kurrsesi fajtorët, duke vizituar paudhësinë e etërve ndaj fëmijëve dhe fëmijëve të fëmijëve, te të tretët dhe brezi i katërt. ” Këtu shohim të gjitha aspektet e karakterit të Zotit që u përmendën më lart. Por ajo që është më e theksuar është mëshira e Perëndisë në faljen e mëkatarëve. Kjo është përmbushur në Jezusin. Në mëshirën e Tij, Zoti dërgoi Jezusin që të vdiste për mëkatet tona. Nëse besojmë në Jezusin, Zoti na adopton si fëmijët e Tij.

Kur jemi bërë fëmijë të Perëndisë, ne kemi një jetë të tërë për të zbuluar gjithnjë e më shumë karakterin e Zotit. Por besueshmëria, dashuria, drejtësia, shenjtëria dhe mëshira janë me siguri në zemër të asaj që është Zoti.

Copyright @ Fjalebiblike.net

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera