Përshkrimi i mesazhit thelbësor ose përmbledhjes së Biblës në një artikull të vetëm është i vështirë, dhe në mënyrë të pashmangshme lë shumë tema të rëndësishme. Por  do  të provoj. Unë do të shpreh gjashtë tema kryesore të Biblës.

 

Krijimi

Zoti është Krijuesi i universit, i kësaj toke dhe i jetës sonë. Prandaj,  Ai e meriton adhurimin tonë (Zbulesa 4:11). Nëse duam të dimë se si duhet të jetojmë, duhet t’a pyesim Krijuesin tonë.

 

Rënia

Njerëzimi u largua nga Zoti. Mëkati hyri në botë. Kjo prek çdo qenie të vetme njerëzore, dhe për këtë arsye ne jemi fajtorë para Zotit. Ne jemi të ndarë prej tij dhe nuk mund të jetojmë në Mbretërinë e tij për sa kohë që nuk jemi pajtuar me të.

 

Ftesa dhe paralajmërimi i Zotit

Edhe pse njerëzimi u largua nga Zoti, Ai dërgoi profetët e tij për të shpallur vullnetin e tij. Këta u thanë njerëzve që t’a duan Perëndinë me gjithë zemrën e tyre dhe t’i duan të tjerët si veten e tyre (Ligji i Përtërirë 10:12, Levitiku 19:18). Ata i thirrën njerëzit të pendoheshin për mëkatet e tyre dhe t’i besonin Perëndisë (p.sh. në Ezekiel 14: 6). Ata i paralajmëruan njerëzit se gjykimi i Perëndisë do të vinte mbi ata që e refuzonin vazhdimisht. Por ata gjithashtu premtuan se Zoti do të dërgonte një Shpëtimtar për të pajtuar njerëzit me Perëndinë. Perëndia tregoi dashurinë e tij për një botë që u rebelua kundër  tij (Romakëve 5: 8).

 

Shpëtimi i Perëndisënëpërmjet Jezu Krishtit

Perëndia dërgoi Birin e tij të vetëm, Jezu Krishtin, i cili lindi nga një virgjëreshë. Jezusi u mësoi njerëzve Kush është Zoti dhe Ai tregoi dashurinë dhe fuqinë e tij. Ai vdiq në kryq për mëkatet e të gjithë atyre që besojnë në të, në mënyrë që ata të mund të merrnin faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme (Gjoni 3:16).

 

Fryma e Shenjtë

Kur Jezusi u kthye në parajsë, Ai dërgoi Frymën e Shenjtë. Fryma e Shenjtë i bind njerëzit në lidhje me mëkatet e tyre, në mënyrë që ata të pranojnë Jezusin si Shpëtimtarin e tyre (Gjoni 16: 8-11). Nëse njerëzit vijnë në besim, Fryma e Shenjtë vjen në jetën e tyre dhe i udhëheq ata në të vërtetën e Perëndisë (Gjoni 16:13). Ai formon besimtarë nga e gjithë bota në një Kishë të vetme, trupin e Krishtit.

 

Zoti premton një tokë të re

Jezusi do të kthehet. Kjo do të jetë në “ditën e fundit” (Gjoni 6:40). Atëherë të gjithë njerëzit do të ringjallen nga vdekja dhe Jezusi do t’i gjykojë ata. Jobesimtarët do të humbasin përgjithmonë. Por kushdo që beson në Jezusin, do të jetojë përgjithmonë në Mbretërinë e Perëndisë, në tokën e re ku nuk do të ketë më vdekje, sëmundje apo lot (Danieli 12: 2, Zbulesa 21: 4).

 

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.net

cross

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera