A duhet të pagëzohen të gjithë të krishterët?

A është ende e nevojshme që një i krishterë i rilindur të pagëzohet? Përgjigja e shkurtër është: “Po – nëse i ke besuar Jezusit, duhet të pagëzohesh!” Dëgjoni fjalët e Jezusit:

“I gjithë autoriteti në qiell dhe në tokë më është dhënë. Prandaj shkoni dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar ata që t’i binden gjithçkaje që ju kam urdhëruar. Dhe sigurisht që unë jam me ju gjithmonë, deri në fund të epokës ”(Mateu 28: 18-20).

 

A e kufizon Jezusi urdhrin e Tij për t’u pagëzuar në ndonjë vend, racë apo kohë të caktuar? Jo: pagëzimi është për dishepujt e “të gjitha kombeve”, nga shekulli I deri në “fundin e epokës”.

Të krishterët e parë iu bindën shumë shpejt urdhrit të Jezuit! Libri i Veprave mund të na befasojë kur të shohim se sa shpejt të krishterët e rinj u pagëzuan kur besuan për herë të parë. Për shembull:

  • “Ata që pranuan mesazhin [e Pjetrit] u pagëzuan dhe rreth tre mijë iu shtuan numrit të tyre atë ditë” (Veprat 2:41).
  • “Por kur ata i besuan Filipit ndërsa predikonte lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, ata u pagëzuan, burra dhe gra. Simoni vetë besoi dhe u pagëzua “(Veprat 8: 12-13).
  • “Ndërsa po ecnin përgjatë rrugës, arritën te pak ujë dhe eunuku tha:‘ Shih, këtu është uji! Çfarë më pengon të pagëzohem? ’Dhe ai urdhëroi qerren të ndalej, dhe ata të dy zbritën në ujë, Filipi dhe eunuku, dhe ai e pagëzoi atë” (Veprat 8: 36-38).
  • “Dhe menjëherë diçka si luspa ra nga sytë e tij dhe ai rimori shikimin. Pastaj u ngrit dhe u pagëzua “(Veprat 9:18).
  • “Zoti i hapi zemrën [Lidias] për t’iu përgjigjur mesazhit të Palit. Kur ajo dhe anëtarët e familjes së saj u pagëzuan, ajo na ftoi në shtëpinë e saj ”(Veprat 16: 14-15).
  • “Në atë orë të natës rojtari mori [Palin dhe Silën] dhe i lau plagët; pastaj menjëherë ai dhe e gjithë familja e tij u pagëzuan. Rojtari i burgut i futi në shtëpinë e tij dhe u vuri një vakt para tyre; ai ishte i mbushur me gëzim sepse kishte arritur të besonte në Perëndinë-ai dhe e gjithë familja e tij ”(Veprat 16: 33-34).

Pjesa tjetër e Dhiatës së Re pajtohet se të gjithë të krishterët e vërtetë duhet të ishin pagëzuar: shih, për shembull, Romakëve 6: 3-4; 1 Korintasve 1:13; 12:13; Galatasve 3:27; dhe Kolosianëve 2:12.

Sigurisht, pagëzimi nuk është në vetvete i nevojshëm për shpëtimin-Bibla është e qartë se shpëtimi është vetëm me anë të hirit vetëm nëpërmjet besimit (Efesianëve 2: 8-9) krejtësisht për shkak të vdekjes shlyese të Jezusit për mëkatarët (1 Pjetrit 3:18) , dhe rrethanat e jashtëzakonshme të hajdutit në kryq na e kujtojnë këtë (shih Lluka 23: 39-43). Sidoqoftë, pagëzimi është i nevojshëm për bindjen ndaj Jezu Krishtit, sepse Zoti dhe Shpëtimtari ynë ka urdhëruar që të gjithë dishepujt e Tij të pagëzohen si një figurë e shpëtimit që Ai na ka dhënë me mirësi.

Nëse jeni të krishterë dhe nuk jeni pagëzuar ende, duhet t’i tregoni pastorit tuaj dhe të filloni të bëni takime për këtë qëllim

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera