Shumë njerëz flasin për dashurinë si një lloj ndjenje pozitive, subjektive. Bibla na tregon se dashuria e Perëndisë është shumë më tepër se kaq. Strongshtë e fortë, është e përjetshme, motivon veprimet e shpëtimit të Zotit. Ne mblodhëm 10 citate biblike që ju japin një paraqitje të shkurtër të dashurisë së Perëndisë për njerëzit.

  1. Isaia 54: 8

“Në zemërimin e tejmbushur për një çast ju fsheha fytyrën Time, por me dashuri të përjetshme do të kem dhembshuri për ju, thotë Zoti, Shëlbuesi juaj.”

  1. Jeremia 31: 3

“Unë të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj unë kam vazhduar besnikërinë Time ndaj jush. ”

  1. Gjoni 3:16

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në Të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.”

  1. Gjoni 13: 1

“Tani para Festës së Pashkës, kur Jezusi e dinte se kishte ardhur ora e Tij për të ikur nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, Ai i deshi ata deri në fund.”

  1. Gjoni 15: 9

“Ashtu si Ati më ka dashur mua [= Jezusin], ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë Time. ”

  1. Gjoni 16:27

“Vetë Ati ju do, sepse ju më keni dashur mua dhe keni besuar se kam ardhur nga Perëndia.”

  1. Efesianëve 1: 4-5

“Në dashuri ai na paracaktoi për birësimin e Tij si bij nëpërmjet Jezu Krishtit, sipas qëllimit të vullnetit të Tij”

  1. 1 Gjonit 3:16

“Nga kjo ne njohim dashurinë, se ai [= Jezu Krishti] dha jetën e tij për ne”

  1. 1 Gjonit 4:10

“Në këtë është dashuria, jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që Ai na ka dashur ne dhe ka dërguar Birin e Tij që të jetë shlyesi për mëkatet tona.”

  1. Zbulesa 1: 5-6

“Atij që na do dhe na ka çliruar nga mëkatet tona me gjakun e Tij dhe na bëri një mbretëri, priftërinj për Perëndinë dhe Atin e Tij, Atij i qoftë lavdia dhe sundimi në shekuj të shekujve. Amen. “

Si ju flet ky mësim biblik?

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera