10 Citime biblike në lidhje me dashurinë e Perëndisë për njerëzit

Shumë njerëz flasin për dashurinë si një lloj ndjenje pozitive, subjektive. Bibla na tregon se dashuria e Perëndisë është shumë më tepër se kaq. Dashuria është e fortë, e përjetshme, motivon veprimet e shpëtimit të Zotit.

Ne duam t’ju inkurajojmë me 10 vargje biblike që përshkruajnë dashurinë e Perëndisë për njerëzit.

  1. Isaia 54: 8  ” Në një shpërthim zemërimi të kam fshehur për një çast fytyrën time, por me një dashuri të përjetshme do të kem dhembshuri për ty, thotë Zoti, Çliruesi yt.”
  2. Jeremia 31: 3 “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.
  3. Gjoni 3:16 “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në Të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.”
  4. Gjoni 13: 1 “Tani para Festës së Pashkës, kur Jezusi e dinte se kishte ardhur ora e Tij për të ikur nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, Ai i deshi ata deri në fund.”
  5. Gjoni 15: 9 “Ashtu si Ati më ka dashur mua [= Jezusin], ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë Time. 
  6. Gjoni 16:27 “Vetë Ati ju do, sepse ju më keni dashur mua dhe keni besuar se kam ardhur nga Perëndia.”
  7. Efesianëve 1: 4-5“Në dashuri ai na paracaktoi për birësimin e Tij si bij nëpërmjet Jezu Krishtit, sipas qëllimit të vullnetit të Tij”.
  8. 1 Gjonit 3:16“Nga kjo ne njohim dashurinë, se ai [= Jezu Krishti] dha jetën e tij për ne.”
  9. 1 Gjonit 4:10“Në këtë është dashuria, jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që Ai na ka dashur ne dhe ka dërguar Birin e Tij që të jetë shlyesi për mëkatet tona.
  10. Zbulesa 1: 5-6“Atij që na do dhe na ka çliruar nga mëkatet tona me gjakun e Tij dhe na bëri  mbretër dhe priftërinj për Perëndinë dhe Atin e Tij, Atij i qoftë lavdia dhe sundimi në shekuj të shekujve. Amen. ”  

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera